Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Mas información aquí

PAISATGE CULTURAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

III CERTAMEN DE FOTOGRAFIA 2020

Info Legal


Drets d’autor 

Els participants hauran de ser els únics titulars dels drets d’autor de les fotografies i se responsabilitzaran totalment de que no existeixin drets de tercers a les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge. 

Els autors amb premis guanyadors o amb menció, cedeixen, no en exclusivitat, els drets de reproducció i publicació d’aquestes obres a AFONIB per reproduirles i publicarles a qualsevol medi i incloureles en totes aquelles activitats i/o promocions que realitzi amb la única finalitat de promoció i difusió del concurs, indicantse sempre el nom de l’autor. 


Drets d'imatge

Les fotografies on aparegui una persona reconeixible o identificable (categories on s'admeti la presència humana) hauran de tenir el consentiment exprés de la mateixa i incloure el permís de cessió dels drets d'imatge. L'organització no es farà responsable de possibles demandes als autors, el que pot ser motiu de desqualificació d'aquesta fotografia.

- POLÍTICA DE PRIVACITAT I SEGURETAT

Declaració de compliment normatiu

La informació que com a usuari proporcioni a través d'aquesta web queda protegida en els termes d'aquesta política de privacitat.

Tècniques Integrals Aplicades, SL (titular d'aquesta web comercialment anomenada "PIXALL"), garanteix la confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides, tenint adoptades mesures de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la integritat i seguretat de les dades de caràcter personal, d'acord amb el que preveu el Llei orgànica 3/2018 de 7 de desembre i 
Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter Personal i altres desenvolupaments reglamentaris aplicables, posant per a això els mitjans tècnics necessaris per a impedir qualsevol alteració, pèrdua, accés sense autorització o mala utilització de les dades tractades.

Tècniques Integrals Aplicades, SL no serà responsable d'incidències sobre dades personals quan es derivin d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència de l'Usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves contrasenyes d'accés o de les seves pròpies dades personals.

Com a usuari accepta i garanteix que les dades personals que facilita són veraços, sent l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionarse Tècniques Integrals Aplicades, SL com a responsable d'aquest web o un tercer, si emplena qualsevol formulari amb dades falses o de terceres persones causant engany, dany o perjudici.

Qualsevol variació que pugui donarse en les dades facilitades, pot efectuarse a través dels menús personals accessibles mitjançant les seves credencials, o alternativament mitjançant enviament de correu electrònic a info (@) pixall.es.

Privacitat de menors

Seguint les instruccions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, els menors de 14 anys no han de cedir les seves dades personals a Tècniques Integrals Aplicades, SL, sense el previ consentiment dels seus pares o tutors. Amb la publicació del Reglament General Europeu de Protecció de Dades es preveu la determinació de l'edat per consentir la cessió de dades personals entre els 16 i 13 anys.

En cas que Tècniques Integrals Aplicades, SL detecti usuaris que poguessin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar-li una còpia del seu DNI o document equivalent, o, si escau, l'autorització dels seus pares o tutors, causant la seva baixa en cas de no acreditar el compliment d'aquest requisit o manca de resposta.

Incorporació i tractament de dades personals als fitxers de Tècniques Integrals Aplicades, SL.

Tècniques Integrals Aplicades, SL informa als usuaris que totes les dades personals que facilitin a través d'aquest lloc web, seran incorporades i tractades als fitxers titularitat de Tècniques Integrals Aplicades, SL que, a efectes d'aquesta política de privacitat té declarats sota el nom de "fitxer general d'usuaris web" i seran utilitzades amb l'exclusiva finalitat de mantenir la relació amb l'usuari en tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament del present concurs en el qual vol participar, respondre als seus dubtes o qüestions, així com enviar-li a través de correu electrònic informació d'aquest o altres concursos fotogràfics organitzats per Pixall.

Prèviament a l'enviament de qualsevol sollicitud d'informació a través de qualsevol formulari de contacte en aquesta web, com a usuari ha d'acceptar haver llegit aquesta política de privacitat i les condicions d'ús d'aquesta web, amb la finalitat de prestar la teva exprés i informat consentiment al tractament de les seves dades amb les finalitats indicades en aquesta política de privacitat. Tal aprovació comporta el teu consentiment exprés a:
- La incorporació de les seves dades de caràcter personal (nom, adreça de correu electrònic i informació de contacte) en els fitxers de dades personals notificats per Tècniques Integrals Aplicades, SL a l'Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
- L'accés per Tècniques Integrals Aplicades, SL a les dades que, d'acord amb la infraestructura d'aquesta web, es necessiten per contactar amb l'usuari.
- L'autorització per a comunicar-nos electrònicament amb vostè en resposta a les seves consultes.
- En el cas que per a l'enviament d'informació sollicitada sigui necessària la transferència internacional de dades, la mera sollicitud i acceptació d'aquesta política de privacitat significa que consent expressament la referida transferència.

No farem servir les seves dades per a cap altra finalitat no expressada en aquesta política de privacitat, ni enviarem informació addicional no sollicitada mitjançant el seu consentiment exprés.

Exercici de drets

En qualsevol moment l'usuari pot modificar les seves preferències d'enviaments comercials, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancellació i oposició previstos a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant una comunicació escrita dirigida a Tècniques Integrals Aplicades, SL , a l'adreça postal de Fernando Diaz de Mendoza, 67 (28019) Madrid, o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info (@) pixall.es.

També pot fer ús dels models i formularis que per a l'exercici d'aquests drets posa a la seva disposició el portal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El dret d'accés vol dir que té dret a obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s'estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Per exercirlo no necessita emetre justificació, llevat que ho hagués exercitat en els últims dotze mesos.

En cas d'exercir el seu dret d'accés, Tècniques Integrals Aplicades, SL està legalment obligada a resoldre sobre la sol·licitud d'accés en el termini màxim d'un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud, podent denegar l'accés i invocar en el seu cas la tutela de l'Agència de Protecció de Dades amb motiu d'haverse exercitat aquest accés en els dotze mesos anteriors, o perquè ho prevegi o impedeixi una norma nacional o comunitària.

El dret de rectificació vol dir que té dret a que modifiquem les dades que siguin inexactes o incompletes, per a això haurà indicarnos a quines dades es refereix i la correcció que s'ha de realitzar aportant documentació que ho justifiqui. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a 10 dies hàbils i només podrem denegar expressant els motius i recordant l'exercici del dret a la tutela per l'Agència de Protecció de Dades.

El dret de cancel·lació vol dir que té dret a que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives havent, en aquest cas, justificar la concurrència de motius fundats i legítims relatius a la teva situació personal. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a 10 dies hàbils, podent denegar-expressant els motius i recordant l'exercici del dret a la tutela per l'Agència de Protecció de Dades.

El dret d'oposició vol dir que té dret a que no es dugui a terme el tractament de les dades de caràcter personal o parem en el mateix en els supòsits en què no sigui necessari el teu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercial o que tinguin la finalitat d'adoptar decisions referides a l'interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les teves dades. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a 10 dies hàbils, podent denegar-expressant els motius i recordant l'exercici del dret a la tutela per l'Agència de Protecció de Dades.

Mesures de Seguretat aplicables al tractament de Dades Personals

1. Nivell de Seguretat: D'acord amb les dades requerides dels usuaris sobre el nivell de seguretat aplicable als fitxers amb dades de caràcter personal, Tècniques Integrals Aplicades, SL aplica les mesures del nivell de seguretat bàsic, descrites en i Llei orgànica 3/2018 de 7 de desembre
 i R.D. 1720/2007.

2. Àmbit d'Aplicació de les Mesures Tècniques i Organitzatives de Seguretat: Tècniques Integrals Aplicades, SL, manifesta que aplica les mesures tècniques i organitzatives assenyalades en aquest apartat, a les funcions descrites en aquesta política de privacitat.

3. Document de Seguretat: Tècniques Integrals Aplicades, SL manifesta que posseeix un Document de Seguretat, d'acord amb el que estableix l'art. 88 del Llei orgànica 3/2018 de 7 de desembre i 
R.D. 1720/2007.

4. Manual de Funcions i Obligacions: Tècniques Integrals Aplicades, SL declara que posseeix i manté actualitzat, un Manual de Funcions i Obligacions del Personal respecte als seus Sistemes d'Informació i Fitxers amb Dades Personals tal com exigeix Llei orgànica 3/2018 de 7 de desembre i 
l'art. 89 del R.D. 1720/2007, havent estat divulgat aquest Manual a tot el seu personal. Tècniques Integrals Aplicades, SL es compromet a no permetre l'accés ni tractament de fitxers amb dades de caràcter personal, el personal que no hagi rebut còpia d'aquest document.

5. Registre d'Incidències: Tècniques Integrals Aplicades, SL manifesta que posseeix un Registre d'Incidències que compleix amb els requisits demanats per Llei orgànica 3/2018 de 7 de desembre i
 l'art. 90 del R.D. 1720/2007, sent utilitzat aquest Registre pel seu personal per al report de qualsevol incidència relacionada amb la seguretat de la informació i dades personals incloses en els fitxers amb dades personals que tracten.

6. Control d'Accés: Tècniques Integrals Aplicades, SL manifesta que compleix amb les següents mesures respecte al control d'accés:
- Manté una relació actualitzada d'usuaris i accessos autoritzats.
- Permet l'accés únicament als usuaris autoritzats segons les funcions assignades a cada un d'ells.
- Estableix mecanismes que eviten l'accés a dades o recursos amb drets diferents dels autoritzats.
- Els permisos d'accés dels concedeix únicament el personal autoritzat per a això.

7. Identificació i autenticació: Tècniques Integrals Aplicades, SL en el seu accés a dades de caràcter personal manté les següents mesures de seguretat respecte a la identificació i autenticació d'usuaris que tindran accés a aquestes dades:
- La identificació i autenticació és personalitzada.
- Hi ha un procediment d'assignació i distribució de contrasenyes, que imposa l'ús de contrasenyes robustes.
- Les contrasenyes s'emmagatzemen de forma inintel·ligible.
- Les contrasenyes són confidencials (únicament conegudes per l'usuari).
- Les contrasenyes es canvien almenys un cop l'any.

8. Gestió de Suports: Tècniques Integrals Aplicades, SL té adoptades les mesures de seguretat respecte als suports amb dades de caràcter personal:
- Manté un inventari de suports.
- Té establert un sistema d'etiquetatge d'acord amb el sistema d'inventari que permet a més, identificar el tipus d'informació que contenen.
- Emmagatzema en un lloc d'accés restringit els suports autoritzats.
- Té establert un règim d'autorització de les sortides de suports de les seves instal·lacions, incloses les sortides a través d'e-mail.
- Adopta mesures específiques destinades a garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals durant el transport i rebuig de suports.

9. Còpies de Seguretat: Tècniques Integrals Aplicades, SL manifesta que posseeix un sistema de còpies de seguretat que garanteix la recuperació de la informació en el supòsit de ser necessari, provant aquest sistema periòdicament amb assiduïtat.

10. Fitxers no automatitzats: Respecte als documents amb dades de caràcter personal a les quals Tècniques Integrals Aplicades, SL té accés adopta les següents mesures:
- Manté la documentació en arxivadors, calaixos o armaris que tenen dispositius que obstaculitzin la seva obertura.
- Durant la revisió o tramitació dels documents, la persona a càrrec dels mateixos ha de ser diligent i custodiar per evitar accessos no autoritzats.
- Només té accés als documents el personal que autoritzat.
- Si es produeix un trasllat de documentació s'adopten mesures de seguretat que impedeixen la pèrdua o accés per tercers a aquesta documentació.

11. Personal de Tècniques Integrals Aplicades, SL: Tècniques Integrals Aplicades, SL té degudament comunicades aquestes obligacions exposades al seu personal, vetllant pel compliment de la normativa aplicable.

Cessió de dades a tercers


Tècniques Integrals Aplicades, SL informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres persones o organitzacions, amb l'excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació del servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb proveïdors de serveis encarregats del tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Tècniques Integrals Aplicades, SL disposi del consentiment exprés de l'usuari i mantingui una relació contractual amb l'encarregat del tractament que en garanteixi la confidencialitat i compliment.

Si Tècniques Integrals Aplicades, SL fora requerida per les autoritats competents podrà comunicar informació personal per respondre a requeriments legals, investigació penal d'una possible activitat illegal o reclamacions que afirmin que un contingut infringeix els drets de tercers o protegir els drets, la propietat o la seguretat de tercers. En aquests casos, Tècniques Integrals Aplicades, SL podrà comunicar a les autoritats competents informació personal tal com nom i cognoms, ciutat o província, codi postal, número de telèfon, adreça de correu electrònic, historial de l'usuari i adreça IP.

Prohibició als usuaris de cedir dades de tercers

Tècniques Integrals Aplicades, SL prohibeix expressament a l'usuari compartir, facilitar o cedir a ningú dades de tercers, que pogués obtenir com a conseqüència del contacte, interacció o realització de navegació o consulta a través d'aquesta web, excepte si pogués acreditar l'expressa autorització de l'usuari les dades del pretén cedir.

Com a usuari reconeix assumir la seva responsabilitat obligant-se a mantenir indemne a Tècniques Integrals Aplicades, SL davant de qualsevol possible reclamació, pena, multa o sanció a què pogués venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari del deure descrit.

Política de Seguretat


Emmagatzemem les dades personals de l'usuari en servidors segurs, protegits contra els tipus d'atacs més habituals i ubicats a Espanya.

No obstant això i, atès que no hi ha tecnologia invulnerable, l'usuari ha també posar els mitjans al seu abast per mantenir el nivell de seguretat de les seves dades, mitjançant l'ús de contrasenyes robustes, la periòdica modificació de les seves contrasenyes, evitant fer servir la mateixa en comptes diversos així com evitant prendre nota d'elles en cap suport físic o no xifrat.

Tècniques Integrals Aplicades, SL utilitza tecnologies adequades a l'estat de la tècnica actual, per protegir les seves dades i informacions personals, procurant la més estricta confidencialitat i aplicació d'eines tècniques de seguretat de la informació tècniques i organitzatives (contrasenyes, seguretat física, xifrat de dades , etc.) que corresponguin d'acord amb la legislació aplicable, així com mantenint en tot moment actualitzat el document de seguretat amb les mesures establertes per reglament.

Els objectius de la política de seguretat de la informació són els següents:
- La informació està protegida contra pèrdues de disponibilitat, confidencialitat i integritat.
- La informació està protegida contra accessos no autoritzats.
- Es compleixen els requisits del negoci, els requisits legals o reglamentaris i les obligacions de seguretat contractuals.
- Les incidències de seguretat són comunicades i tractades adequadament.
- S'estableixen controls per vetllar amb l'adhesió a la Política de Seguretat, per realitzar un alineament amb l'estratègia de gestió de riscos de l'organització i establir criteris d'estimació del risc.
- El responsable de Seguretat de la Informació, conjuntament amb el DPO de la companyia, seran els encarregats de mantenir aquesta política, els procediments i de proporcionar suport en la seva implementació, així com a vetllar pel seu compliment.
- Cada empleat és responsable de complir aquesta Política i els seus procediments segons apliqui al seu lloc de treball

Tècniques Integrals Aplicades, SL podrà modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment publicantla en aquest lloc web.

Utilizació de cookies en aquesta web
 
La present clàusula de divulgació explica “què són les cookies” i els tipus de cookies que utilitza PIXALL en les seves webs.

¿Què són les cookies?
Una “cookie” és un arxiu de text que les webs envien a l’ordinador o altre dispositiu connectat a Internet d’un visitant per identificar de manera única el navegador del visitant o per emmagatzemar informació o configuracions del navegador. 
 
¿PIXALL utilitza cookies a les seves webs?
Sí. PIXALL utilitza cookies a les seves webs per millorar la web i brindar serveis i funcionalitats als usuaris. Vostè pot restringir o deactivar la utilització de cookies a través del seu navegador. Tanmateix, sense cookies, és possible que no pugui utilitzar totes les funcions de les webs. 
 
¿Quin tipus de cookies utilitzen les webs de PIXALL?
 
  Cookies estrictament necessàries
Aquestes cookies són essencials per dur a terme una transacció o sol•licitud iniciada per vostè. Els exemples inclouen recordar informació que vostè hagi proporcionat al navegador pel lloc per enviar o rastrejar un paquet i administrar el seu estat de connexió durant la sessió. 
 
  Cookies funcionals
Aquestes cookies permeten que el lloc web recordi les eleccions que han fet per brindar-li funcionalitat pel seu benefici. Per exemple, les cookies funcionals permeten que la web recordi les configuracions especifiques per vostè, com la seva elecció del país i estat de connexió persistent si l’han seleccionat, i mostren enviaments, paquets rastrejats i altres funcions personalitzades anteriors. 
 
  Cookies analítiques
Aquestes cookies ens permeten recol•lectar dades relacionades amb la utilització que vostè fa de la web, incloent el contingut en el que vostè fa clic mentre navega per la web, per millorar el rendiment i disseny de la web. Aquestes cookies poden ser proporcionades pel nostre proveïdor extern d’eines analítiques, però s’utilitzen únicament pels fins relacionats amb les nostres webs. 
 
  Cookies de destinataris
Aquestes cookies recorden informació relacionada amb la utilització que vostè fa de la web per tal que puguem brindar-li serveis d’informació promocional i altres tipus d’informació pel destinatari a la nostra web. 
 
¿Com desactivo o elimino les cookies?
Cada tipus de navegador web ofereix formes de restringir o eliminar cookies. Per obtenir més informació sobre com administrar cookies, visiti l’enllaç corresponent a continuació

 Internet Explorer / Firefox / Google Chrome / Safari


Acceptació de les Bases

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cada una de les bases i de la decisió inapellable del jurat. L’Organització podrà resoldre qualsevol cas no previst a les mateixes.